fyzika.petrnovotny.at maturitn tmata z fyziky a jin uiten informace...
dve fyzika.smoula.net
Web je od z 2014 sputn na nov adrese fyzika.petrnovotny.at a optimalizovn pro mobiln telefony

Zkladn fyzikln vzorce

Pehled zkladnch fyziklnch vzorc (ale skuten jen tch zkladnch):

Mechanika

hustota ρ=m/V
rovnomrn pohyb v=s/t
nerovnomrn pohyb vp=Δs/Δt
rovnomrn zrychlen pmoar pohyb:
rychlost v=at
drha s=½at2
rovnomrn pohyb po kružnici:
perioda T=2πr/v=2π/ω
frekvence f=1/T
hlov rychlost ω=Δφ/Δt=2π/T=2πf
drhov rychlost v=rω
dostediv zrychlen a=vω

hybnost p=mv (plat i vektorov)
druh pohybov zkon F=Δp/Δt=ma (plat i vektorov)
moment sly M=Fr
mechanick prce W=Fscosα=Pt
kinetick energie Ek=½mv2
potenciln energie Ep=mgh
vkon P=W/t
innost η=P/P0
kinetick energie rotujcho tlesa Ek=½Jω2
gravitan sla Fg=κm1m2/r2 (κ - kappa - gravitn konstanta)
intenzita gravitanho pole K=Fg/m=κM/r2
gravitan potencil φg=Ep/m

Hydromechanika

tlak p=F/S
hydrostatick tlak p=hρg
vztlakov sla Fvz=Vρg
rovnice spojitosti SVρ=konst.
Bernoulliho rovnice p+½ρv2
Newtonv vzorec pro velikost odporov sly F=½CSρv2

Molekulov fyzika a termodynamika

tepeln kapacita C=Q/ΔT
mrn tepeln kapacita c=Q/(mΔT)
prvn termodynamick zkon ΔU=W+Q, Q=ΔU+W´
st. kvadratick rychlost vk2=3kT/m0
st. kinetick energie molekuly E0=½m0vk2=(3/2)kT
tlak idelnho plynu p=(1/3)Nm0vk2/V
stavov rovnice idelnho plynu pV=Nkt=nRmT
teplotn dlkov roztažnost l=l0(1+αΔt)
teplotn objemov roztažnost V=V0(1+βΔt)
povrchov napt σ=F/l
mrn skupensk teplo l=L/m
absolutn vlhkost vzduchu Φ=m/V
relativn vlhkost vzduchu φ=Φ/Φm

Mechanick kmitn, vlnn a akustika

kmitav pohyb:
okamžit vchylka y=ymsinωt
rychlost v=ωymcosωt
zrychlen a=-ω2ymsinωt=-ω2y
hlov frekvence ω=2π/T=2πf
sla vyvolvajc kmit. pohyb F=-ky

vlastn kmitn osciltoru:
hlov frekvence ω2=k/m

rovnice postupn vlny y=ymsin2π(t/T-x/λ)

Elektina a magnetismus

Coulombv zkon Fe=|Q1Q2|/(4πεr2)
intenzita el. pole E=Fe/q=Q/(4πεr2)
plošn hustota nboje σ=Q/S
elektrick potencil φe=Ep/Q=W/Q
elektrick napt U=|φe1e2|=Ed
prce v homogennm elektrickm poli W=QU
kapacita vodi C=Q/U
kapacita deskovho kondenztoru C=Sε0εr/d
energie nabitho kondenztoru W=½CU2
elektrick proud I=ΔQ/Δt, I=U/R (pro st el. obvodu), I=Ue/(Ri+R) (pro uzaven el. obvod)
elektrick vodivost G=1/R
mrn elektrick odpor ρ=RS/l
zvislost mr. el. odporu na teplot ρ=ρ0(1+αΔt)
vkon konst. proudu P=UI
Faradayv zkon elektrolzy m=AQ=MQ/(Fν)
magn. sla Fm=BIlsinα=QvBsinα
sla mezi 2 rovnobž. vodii s proudem F=μI1I2l/(2πd)
magnetick indukn tok Φ=BScosα
Faradayv zkon elektromagnetick indukce Ui=-ΔΦ/Δt
induknost L=Φ/I
energie magn. pole cvky E=½LI2
stdav proud, napt u=Umsinωt, i=Imsin(ωt-φ)
Thomsonv vztah ω02=1/(LC)
transforman pomr k=N2/N1=U2/U1=I1/I2 (P=konst.)

Optika

absolutn index lomu n0=c/v
zkon lomu sinα/sinβ=v1/v2=n2/n1
zobrazovac rovnice 1/a+1/a´=1/f
ohniskov vzdlenost oky 1/f=(n2/n1-1)(1/r1+1/r2)
optick mohutnost Φ=1/f
zvtšen Z=y´/y=-a´/a=-(a´-f)/f=-f/(a-f)

svtivost I=ΔΦ/ΔΩ
osvtlen E=ΔΦ/ΔS
Wienv posunovac zkon λmT=b
Stefanv-Boltzmanv zkon Me=σT4

Speciln teorie relativity

dilatace asu Δt=Δt0/
kontrakce dlek l=l0
relativistick skldn rovnobžnch rychlost u=(u´+v)/(1+u´v/c²)
relativistick hmotnost m=m0/
celkov energie tlesa E=E0+Ek=mc²=m0c²/
klidov energie E0=m0

Kvantov fyzika, fyzika elektronovho obalu a atomovho jdra

energie fotonu E=hf
hybnost fotonu p=hf/c
vlnov dlka pohybujc se stice λ=h/(mv)
kinetick energie elektronu En=n2h2/(8mL2)
zkon radioaktivn pemny N(t)=N0e-λt, λ=ln2/T

nahorumenu • Web designed by Petr Novotn © Petr Novotn 2004-2022 [CNW:Counter]