fyzika.petrnovotny.at maturitn tmata z fyziky a jin uiten informace...
dve fyzika.smoula.net
Web je od z 2014 sputn na nov adrese fyzika.petrnovotny.at a optimalizovn pro mobiln telefony

Zmny skupenstv ltek

fze - soustava v rovnovžnm stavu se stejnmi vlastnostmi
fzov pemna - pechod z jedn fze do druh

Tn a tuhnut
teplota tn tt - zvis na druhu ltky a na vnjšm tlaku
skupensk teplo tn Lt - teplo, kter pijme tleso pi teplot tn a pemn se na kapalinu tže teploty
Lt=ltm
lt - mrn skupensk teplo tn
plat jen pro krystalick ltky, amorfn ltky nemaj uritou teplotu tn, teplotn interval

kivka tn - zvislost teploty tn na vnjšm tlaku
a) typ olovo
rovnovžn stav kapaliny a pevn ltky za danho tlaku
a) typ led
rovnovžn stav kapaliny a pevn ltky za danho tlaku

Sublimace
nkter ltky sublimuj za normlnho tlaku
skupensk teplo subliman Ls
mrn skupensk teplo subliman ls

subliman kivka - zvislost teploty tn na vnjšm tlaku
rovnovžn stav syt pry a pevn ltky za danho tlaku

Vypaovn a var
vypaovn - pemna kapaliny v pru z volnho povrchu kapaliny za každ teploty
skupensk teplo vypaovn Lv - teplo, kter pijme kapalina dan teploty, aby se pemnila se na pru tže teploty
Lv=lvm
lv - mrn skupensk teplo vypaovn

var
- uvnit kapaliny se vytv bubliny pry, kter vystupuj k volnmu povrchu kapaliny, kapalina se vypauje v celm objemu

Kapalnn
ltka odevzdv skupensk teplo kondenzan Lk
pro danou teplotu a ltku lv=lk

kivka syt pry
rovnovžn stav syt pry a kapaliny
K - kritick bod (zmiz rozhran mezi kapalinou a prou)
pro teplotu vtš než teplota kritickho bodu neexistuje ltka v kapalnm stavu

Fzov diagram
fzov diagram
s - subliman kivka
p - kivka syt pry
t - kivka tn
libovoln bod roviny - stav ltky za dan teploty a tlaku
I - pevn ltka
II - kapalina
III - peht pra (m nižš tlak a hustotu než syt pra tž teploty)
IV - plyn
A - trojn bod - rovnovžn stav pevn ltky, kapaliny a syt pry (nap. voda TA=273,16K, pA=0,61kPa)

Vodn pra v atmosfe
absolutn vlhkost vzduchu
Φ=m/V (hustota vodn pry obsažen ve vzduchu)
maximln absolutn vlhkost za dan teploty Φm m syt pra
relativn vlhkost vzduchu
φ=Φ/Φm
kles-li teplota vzduchu, mn se peht pra v sytou

nahorumenu • Web designed by Petr Novotn © Petr Novotn 2004-2022 [CNW:Counter]