fyzika.petrnovotny.at maturitn tmata z fyziky a jin uiten informace...
dve fyzika.smoula.net
Web je od z 2014 sputn na nov adrese fyzika.petrnovotny.at a optimalizovn pro mobiln telefony

Struktura a vlastnosti kapalin a pevnch ltek

Struktura a vlastnosti pevnch ltek
pevn ltka lze rozdlit na krystalick a amorfn
krystalick maj krtkodob uspodn stic

Vlastnosti pevnch ltek (mechanick a tepeln) lze mnit deformac:
a) tvrnou (plastick) - trval
b) pružnou (elastick) - doasn
druhy deformace:
tahem
tlakem
ohybem
smykem
kroucenm - 2 dvojice sil s opanm smyslem oten

Deformace tahem
vznik stav napjatosti, kter popisuje normlov napt σn

Fp - sly pružnosti kter psob proti tažnm silm
v rovnovžnm stavu plat: Fp=F (viz obr.)

Kivka deformace
l0 - pvodn dlka
l - nov dlka
Δl=l-l0 - prodloužen
relativn prodloužen
Kivka deformace

1)sek 0A - pružn deformace (když pestaneme psobit silou, tleso se vrt do pvodnho stavu)
plat Hookv zkon σn=Eε
E - modul pružnosti v tahu (zvis na ltce)
σu - mez mrnosti

2)sek AB - dopružovn
σd - mez pružnosti

3) sek BE - plastick deformace:
CD - teen materil
σk - mez kluzu
DE - zpevnn materilu
σp - mez pevnosti

rozdlen ltek na
pružn
ε 1% v rmci pružn deformace
kehk
σd a σp jsou blzko

Teplotn roztažnost
a) dlkov
l0 - pvodn dlka (pi teplot t0)
l - nov dlka pi teplot t
t0 - pvodn teplota
t - nov teplota
Δl=l-l0 - zmna dlky
Δt=t-t0 - zmna teploty

Δl=αl0Δt
l=l0(1+αΔt)
α - souinitel dlkov roztažnosti

a) objemov (plat i pro kapaliny)
V0 - pvodn objem (pi teplot t0)
V - nov objem pi teplot t
t0 - pvodn teplota
t - nov teplota
ΔV=V-V0 - zmna objemu
Δt=t-t0 - zmna teploty

ΔV=βV0Δt
V=V0(1+βΔt)
β - souinitel objemov roztažnosti

Struktura a vlastnosti kapalin
Povrchov vrstva kapaliny
molekuly kapaliny na sebe psob pitažlivmi silami
vslednice tchto sil je nulov
pi posunut molekuly do povrch. vrstvy m vslednice tchto sil smr do kapaliny
molekuly v povrchov vrstv maj vtš potenciln energii
povrch. vrstva m navc povrchovou energii
zmn-li se povrch. vrstva o ΔS, zmn se povrch. energie o ΔE=σΔS
σ - povrch. napt
- zvis na druhu kapaliny, teplot, prosted nad kapalinou
kapalina danho objemu m snahu nabvat takovho tvaru, aby jej povrch a povrch. energie byla minimln

Povrch. sla

FG=2F (2 povrch. vrstvy)
W=ΔE
W=FGΔx=2FΔx
ΔE=σΔS=2σlΔx
2FΔx=2σlΔx
F=σl
velikost povrch. sly je pi danm povrch. napt pmo mrn dlce okraje povrch. vrstvy

Jevy na rozhran pevn ltky a kapaliny
- na molekulu kapaliny psob i stice stny kapaliny
kapalina sm stnu kapalina nesm stnu
=0° dokonale sm stny
=180° dokonale nesm stny
0°<<90° sm stny
90°<<180° nesm stny

Chovn kapaliny v zkch trubicch

Ft zpsob kapilrn tlak pk
pk=2σ/R
R - polomr zakiven povrch. vrstvy

Kapilarita
kapilrn elevace kapilrn deprese
pedpoklad - kapalina ideln sm stny

Ft=FG /:S
pk=ph
2σ/R=hρg (plat pro elevaci i depresi)

nahorumenu • Web designed by Petr Novotn © Petr Novotn 2004-2022 [CNW:Counter]