fyzika.petrnovotny.at maturitn tmata z fyziky a jin uiten informace...
dve fyzika.smoula.net
Web je od z 2014 sputn na nov adrese fyzika.petrnovotny.at a optimalizovn pro mobiln telefony

Mechanika kapalin a plyn

Hydrostatika
tlak p
- v thovm poli - hydrostatick tlak p=hρg
- psoben na povrch kapaliny - Pascalv zkon - tlak vyvolan vnjšm psobenm na kapalinu je ve všch bodech kapaliny stejn
Archimdv zkon Fvz=Vρkg

Hydrodynamika
znzornn proudn kapalin pomoc proudnic
proudnice - myšlen ra, jejž tena uruje smr rychlosti pohybujc se stice kapaliny
- nemohou se protnat
- každm bodem kapaliny prochz prv 1 proudnice
proudov trubice
- všechny proudnice prochzejc uritou uzavenou kivkou
proudov vlkno
- kapalina vymezen proud. trubic
ideln kapalina - model reln kapaliny:
- rychlost všech stic v uritm prezu proud. vlkna je stejn

Rovnice kontinuity (spojitosti)
zkon zachovn hmotnosti pro ustlen proudn:
Svρ=konst. (plat i pro plyny),
Sv=konst. (plat jen pro kapaliny)
Pozn.:
Svρ=Qm
Qm - hmotnostn tok
Sv=QV
QV - objemov tok

Tlakov energie
hladina je v konst. všce
Etlak.=W=FΔx=pSΔx=pΔV
p=Etlak./ΔV

Bernoulliho rovnice - z.z. mech. energie(kinetick + tlakov)
vška kapaliny (h) v manometrick trubici udv tlak proudc kapaliny v danm mst
Etlak.+Ek=konst.
Etlak.+½mv2=konst. | :V
p+½ρv2=konst.
využit Bernoulliho rovnice:
vodn vvva
men rychlosti proudc kapaliny
uren rychlosti kapaliny vytkajc otvorem

Proudn reln kapaliny
sly vnit. ten brzd pohyb kapaliny
tlakov energie se mn ve vnitn energii kapaliny
v tzv. mezn vrstv jsou stice vzhledem ke stnm v klidu
proudn:
a) laminrn - menš rychlost
b) turbulentn - vtš rychlost

Obtkn tles relnou kapalinou
pi vzjemnm pohybu tlesa a kapaliny psob proti pohybu odporov sla F
u turbulentnho proudn F=½CρSv2 (Newtonv vztah)
C - souinitel odporu, zvis na tvaru


pro plyny plat omezen (jsou stlaiteln)

nahorumenu • Web designed by Petr Novotn © Petr Novotn 2004-2023 [CNW:Counter]