fyzika.petrnovotny.at maturitn tmata z fyziky a jin uiten informace...
dve fyzika.smoula.net
Web je od z 2014 sputn na nov adrese fyzika.petrnovotny.at a optimalizovn pro mobiln telefony

Mechanika tuhho tlesa

narozdl od mechaniky (kinematiky + dynamiky) hmotnho bodu (tmata . 1 a 2) nen tleso nahrazovno hmotnm bodem, ale je vylouena deformace tlesa
inky sly na tleso mohou bt:
 posuvn
 otiv
rameno sly r - vzdlenost vektorov pmky od osy oten
vektorov pmka - pmka, ve kter lež vektor sly sla F m stejn otiv inky, jako kdyby mla psobišt v bod A
moment sly vzhledem k ose oten - =r
smr vektoru M
vsledn moment =
momentov vta:
   ==0 => otiv inky sil se vyruš (tleso se neot)

skldn rovnobžnch sil
 velikost: Fvsl.=F1+F2
  a)graficky:
    grafick skldn dvou sil
    F1 peneseme do psobišt F2,
    F2 peneseme do psobišt F1 opan k F1,
    psobišt vsl. sly je na prseku spojnice psobiš a spojnice koncovchbod vektor penesench sil
  b)numericky:
    
    osu O zvolme libovoln (pro jednodušš vpoet v psobišti sly F1 nebo F2)
    Fvsl.x=F2d
     x-vzdl. psobišt vsl. sly od psobišt F1
dvojice sil
 dvojice sil
 vsl. moment dvojice sil: M=Fd

tžišt tlesa - bod, ve kterm je psobišt vslednice thovch sil, kter psob na každou st tlesa
  G=G1+G2
poloha tlesa
   stabiln - tžišt je pod osou oten
   labiln - tžišt je nad osou oten

rovnomrn otiv pohyb
 ω=konst.
 Ek=½Jω2
 J-moment setrvanosti
 Ek=Ek1+Ek2+...+Eki (souet kinetickch energi všech bod)
 Ek=½m1v12+½m2v22+...+½mivi2
 Ek=½m1r12ω2+½m2r22ω2+...+½miri2ω2= ω2(½m1r12+½m2r22+...+½miri2)
 J=½m1r12+½m2r22+...+½miri2
  nap. pro obru J=mr2

nahorumenu • Web designed by Petr Novotn © Petr Novotn 2004-2022 [CNW:Counter]