fyzika.petrnovotny.at maturitn tmata z fyziky a jin uiten informace...
dve fyzika.smoula.net
Web je od z 2014 sputn na nov adrese fyzika.petrnovotny.at a optimalizovn pro mobiln telefony

Atomov jdro (jadern fyzika)

Vlastnosti jdra
Z - protonov slo
N - neutronov slo
A - nukleonov slo (A=Z+N)
nboj jdra: +Ze
rozmry jdra: dov 10-15m

jadern sly:
pitažliv
krtkodosahov
psob mezi protony a neutrony nezvisle na nboji

modely jdra:
a) kapkov
- jdro jako hust nestlaiteln kapalina (ρ=1017kgm-3)
- polomr zvis na nukleonovm sle:
R=R0A1/3
R0=1,3.10-15m
b) slupkov
- nukleony jsou v uritm kvantovm stavu, pi pechodu z jednoho do druhho stavu pijmou nebo vyz energii

klidov hmotnost jdra - mj
vazebn energie Ej
hmotnostn schodek - Δm
Ej=Δmc²
Δm=Zmp+Nmn-mj
Ej - prce, kterou musme vykonat pi rozložen jdra na jednotl. nukleony
vaz. energie na jeden nukleon:
εj=Ej/A

jdra leh se spojuj v jdro tžš (pro A<56),
jdra tžš se štp na leh (pro A>56)
=> uvoluje se energie

stabilita jdra
- pi uritm vzjemnm vztahu Z a N (nap. 42He, 168O, 4020Ca )
- v prod 242 stabilnch a 50 nestabilnch nuklid
- celkem znmo asi 2000 nuklid

Radioaktivita
- objevil Henri Becquerel (1896)
- schopnost atom. jader vyslat zen, pitom se mn jdro nuklidu v jin nebo alespo ztrat st sv energie

druhy radioaktivnho zen
a) α zen
- rychle letc jdra 42He
- pohlt ho list papru nebo nkolik centimetr vzduchu
b) β zen
- rychle letc elektrony nebo pozitrony
- pohlt ho hlinkov plech
c) γ zen
- elektromagnetick zen (λ<300pm)
- pohlt ho siln vrstva olova
d) neutronov zen
- rychle letc neutrony
- energii ztrc pouze sržkami s atom. jdry:
pružn sržky - s lehkmi jdry
nepružn sržky - s tžkmi jdry - z jader uvoluje jin stice
- pohlt jej materily s lehkmi atomy (voda, parafn, beton)


posunovac pravidla:
α: Z se zmenš o 2, A se zmenš o 4
β-: neutron v jde se pemn na proton, elektron a antineutrino, A se nezmn, Z se zvtš o 1
β+: proton v jde se pemn na neutron, pozitron a neutrino, A se nezmn, Z se zmenš o 1
γ: Z ani A se nezmn

vzkum pirozen radioaktivity:
Marie a Pierre Curie - objevili radioaktivitu uranu a thoria, objevili prvky polonium a radium

Aktivita zie (A)
- poet radioaktivnch pemn za sekundu
aktivita v ase t:
A(t)=A(0)(½)t/T
T - poloas pemny (rozpadu)
λ - pemnov konstanta
λ=ln2/T
A(t)=A(0)e-λt
N=λA
N - poet nerozpadench jader
N(t)=N(0)e-λt
pirozen pemnov ady:
U 235, U 238, Th 232

nahorumenu • Web designed by Petr Novotn © Petr Novotn 2004-2022 [CNW:Counter]