fyzika.petrnovotny.at maturitn tmata z fyziky a jin uiten informace...
dve fyzika.smoula.net
Web je od z 2014 sputn na nov adrese fyzika.petrnovotny.at a optimalizovn pro mobiln telefony

Zkladn poznatky speciln teorie relativity

Prostor a as v klasick mechanice:
poloha tlesa dna souadnicemi (x,y,z,t)
soumstn udlosti - stanou se na stejnm mst (stejn souadnice x,y,z)
souasn udlosti - stanou se ve stejnm ase (stejn souadnice t)

vznik speciln teorie relativity podmnn 2 problmy:
1) zjištn pohybu inerciln vztažn soustavy s pomoc elektromagnetickch a optickch dj
2) uren rychlosti svtla - zjištn: svtlo se ve všech smrech šilo vzhledem k Zemi stejnou rychlost

Zkl. principy speciln teorie relativity
- zavedl Albert Einstein (1879-1955) v prci K elektrodynamice pohybujcch se tles (1905)
vychzel ze 2 postult:
1. Ve všech inercilnch vztažnch soustavch plat stejn fyzikln zkony. (Všechny soustavy jsou rovnocenn.)
2. Ve všech inercilnch vztažnch soustavch m rychlost svtla ve vakuu stejnou velikost. Nezvis na vzjemnm pohybu svtelnho zdroje a pozorovatele. Rychlost svtla v libovoln inerciln vztažn soustav je ve všech smrech stejn.
Z tchto posatult vyplvaj vjimen dležit dsledky

Relativnost souasnosti
 pro pozorovatele v soustav K´ dopadne svtlo na stnu A i B souasn
pro pozorovatele v soustav K dopadne na A svtlo dve než na B
Dv nesoumstn udlosti, kter jsou souasn vzhledem k soustav K´, nejsou souasn vzhledem k soustav K.

Dilatace asu
hodiny, kter se vzhledem ke vztažn soustav K pohybuj, jdou pomaleji než hodiny, kter jsou v soustav K v klidu
myšlenkov model - svteln hodiny: od dvou rovnobžnch zrcadel se periodicky održ svteln signl
pedpoklad: soustava K´ se vzhledem k soustav K pohybuje rychlost v<c, do potku souadnic každ soustavy umstme svteln hodiny H a H´, kter jsou uvedeny do chodu souasn
svtlo v soustav K uraz drhu |PM|,
v soustav K´ uraz drhu |P´M|
|PM|=cΔt
|P´M|=cΔt´
|PP´|=vΔt

c²Δt²=c²Δt´²+v²Δt²
Δt²(c²-v²)=c²Δt´²

v<c => 0<<1

Kontrakce dlek
myšlenkov pokus: men doby, za kterou svtlo uraz drhu od potku na konec tye a nazpt v soustavch K a K´
ob soustavy jsou v klidu
t´=2l0/c
K´ se vzhledem ke K pohybuje rychlostv<c
ct1=vt1+l
ct2=vt2-l
t=t1+t2=l/(c-v)+l/(c+v)=2lc/(c²-v²)
pro t a t´ plat vztah pro dilataci asu:

rozmry tlesa kolm k vektoru rychlosti v se nezkracuj

Skldn rychlost
v - rychlost K´ vzhledem ke K
u´ - rychlost tlesa v K´
u - rychlost tlesa v K
u<u´+v (pokud v<<c a u´<<c, pak u=u´+v)
pokud vc a u´c, pak uc a plat:


Relativistick dynamika
pro v<<c plat klasick Newtonova dynamika
relativistick hmotnost:

m0 - klidov hmotnost
tleso s nenulovou klidovou hmotnost nikdy nedoshne rychlosti svtla, tou se pohybuj stice s nulovou klidovou hmotnost
relativistick hybnost:

plat z. z. hybnosti a z. z. hmotnosti

pi každ zmn celkov energie soustavy se zmn tak jej hmotnost: ΔE=Δmc² - tento vztah plat nezvisle na tom, jakm zpsobem se energie mn
Einsteinv vztah mezi hmotnost a energi:
E=mc²
E - celkov energie soustavy
m - hmotnost soustavy
=>
pi každ zmn energie tlesa se jeho hmotnost zmn o Δm=ΔE/c² (v klasick fyzice je Δ nepatrn)

celkov energie tlesa:
E=E0+Ek (E0 - klidov energie tlesa)
mc²=m0c²+Ek
kinetick energie tlesa: Ek=mc²-m0

nahorumenu • Web designed by Petr Novotn © Petr Novotn 2004-2022 [CNW:Counter]