fyzika.petrnovotny.at maturitn tmata z fyziky a jin uiten informace...
dve fyzika.smoula.net
Web je od z 2014 sputn na nov adrese fyzika.petrnovotny.at a optimalizovn pro mobiln telefony

Optick zobrazovn

Paprskov optika
bodov zdroj svtla:
lze zanedbat jeho rozmry
vlnoplochami jsou soustedn kulov plochy (ve velk vzdlenosti od zdroje jsou vlnoplochy rovinn)

svteln paprsek - pmka kolm na vlnoplochu, udv smr šen svtla

zkl. principy:
a) pmoar šen svtla
b) zkon odrazu
c) zkon lomu
d) zamnitelnost chodu svtelnch paprsk

Odraz a lom svtla

k - kolmice dopadu, α - hel dopadu, α´ - hel odrazu, rovina dopadu - dna dopadajcm paprskem a kolmic dopadu, β - hel lomu

Zkon odrazu:
hel odrazu je roven hlu dopadu (α=α´), odražen paprsek lež v rovin dopadu.

index lomu svtla pro dan rozhran:
n=v1/v2=sinα/sinβ
absolutn index lomu:
n=c/v
v,v1,v2 - rychlosti šen svtla v danm prosted, c - rychlost šen svtla ve vakuu

Zkon lomu (Snellv zkon)
n1sinα=n2sinβ

lom ke kolmici: n1>n2
lom od kolmice: n1<n2


αm - mezn hel
pro α<αm se svtlo lme
pro α>αm se všechno svtlo odraz (nastane pln odraz)
sinαm=n2/n1
užit plnho odrazu: odrazn hranoly, vlknov vlnovody

Disperze svtla

φ - lmav hel, δ - hel deviace
bl svtlo se pi lomu rozlož na barevn složky
rychlost svtla zvis na frekvenci (neplat ve vakuu)
s rostouc frekvenc rychlost svtla kles a roste index lomu
frekvence se pi prchodu rznmi prostedmi nemn, mn se vlnov dlka:
λ=λ0/n
λ0 - vln. dlka danho svtla ve vakuu

Zobrazovn optickmi soustavami
optick soustava - uspodn optickho prosted, kter mn smr chodu paprsk
optick zobrazen - postup, kterm zskme optick obrazy pedmt (bod)


Zobrazen zrcadly

rovinn zrcadlo

obraz je zdnliv, stejn velk, stranov pevrcen, soumrn podle roviny zrcadla

kulov zrcadla

V - vrchol zrcadla, S - sted kivosti zrcadla, F - ohnisko (u vypuklho z. zdnliv, u kulovho z. skuten), pmka VS - optick osa
|FV|=½|SV|
r - polomr kivosti (r=|SV|)
f - ohniskov vzdlenost (f=|FV|)
a - pedmtov vzdlenost, a´ - obrazov vzdlenost, y - velikost pedmtu, y´ - velikost obrazu

Z - zvtšen
Z=y´/y

dut zrcadlo


a>r
obraz je zmenšen, skuten, pevrcen

a=r
obraz je stejn velk, skuten, pevrcen

f<a<r
obraz je zvtšen, skuten, pevrcen


a<f
obraz je zvtšen, zdnliv, pm

vypukl zrcadlo

obraz je zmenšen, zdnliv, pm

Zobrazovac rovnice zrcadla:

tgσ=σ=|MV|/a
tgσ´=σ´=|MV|/a´
tgρ=ρ=|MV|/r
(dan hly jsou menš než 5°)
σ´=ρ+α´
ρ=σ+α
odetenm rovnic dostaneme
σ+σ´=2ρ
=>
1/a+1/a´=1/f - zobrazovac rovnice zrcadla

znamnkov konvence (plat pro zrcadla i pro oky):
a>0 - pedmt ped zrcadlem/okou
a´>0 - obraz ped zrcadlem / za okou (v obrazovm prostoru oky)
a´<0 - obraz za zrcadlem / ped okou (v pedmtovm prostoru oky)
f>0 - dut zrcadlo / spojky
f<0 - vypukl zrcadlo / rozptylky
y,y´>0 - pedmt, obraz nad osou zrcadla/oky
y,y´<0 - pedmt, obraz pod osou zrcadla/oky
Z>0 obraz je zdnliv, pm
Z<0 obraz je skuten, pevrcen

Zobrazen okami


ohniskov vzdlenost oky f:
1/f=(n2/n1-1)(1/r1+1/r2)
r>0 - vypukl plochy
r<0 - dut plochy
r=nekoneno (1/r=0) - ploch plochy

optick mohutnost oky
φ=1/f (jednotkou je dioptrie)

Paprsky vznanho smru

F - pedmtov ohnisko, F´ - obrazov ohnisko, u spojek jsou skuten, u rozptylek zdnliv

Z=y´/y

Zobrazovac rovnice oky:
1/a+1/a´=1/f

Oko
- spojn soustava s mnitelnou ohniskovou vzdlenost
vady zraku:
krtkozrakost:
velk φ, obraz vznik ped stnic
koriguje se rozptylkou
dalekozrakost:
mal φ, obraz vznik za stnic
koriguje se spojkou

zorn hel τ - hel, kter svraj okrajov paprsky

oko rozliš 2 body, kter vid pod zornm hlem τ>1´

Optick pstroje
- slouž ke zvtšovn zornho hlu
a) subjektivn - zdnliv obraz (mikroskop, dalekohled, ...)
b) objektivn - skuten obraz (fotoapart, promtaka, ...)

nahorumenu • Web designed by Petr Novotn © Petr Novotn 2004-2022 [CNW:Counter]