fyzika.petrnovotny.at maturitn tmata z fyziky a jin uiten informace...
dve fyzika.smoula.net
Web je od z 2014 sputn na nov adrese fyzika.petrnovotny.at a optimalizovn pro mobiln telefony

Mechanick vlnn

Mechanick vlnn
- penos kmitn ltkovm prostedm (neexistuje ve vakuu)
- nepenš ltku, penš energii
zdrojem je mechanick osciltor
vlnn se š pružnm prostedm (mezi sticemi existuje vazba)

druhy vlnn:
a) pn - vchylky jednotl. bod jsou kolm na smr šen (nap. na povrchu kapalin)
b) podln - vchylky jednotl. bod jsou ve smru šen (nap. v plynech, v kapalinch)
pro zjednodušen se uvažuje postupn vlnn v ad bod (ve skutenosti se ale vlnn š do všech smr)

Rovnice postupn vlny
fzov rychlost v - rychlost postupnho vlnn
vlnov dlka λ - vzdlenost, kam vlnn dospje za jednu periodu kmitn zdroje (T)
λ=vT=v/f
pro kmitn zdroje plat:
y=ymsinωt

bod M kmit s fz, kterou ml zdroj o as τ dve
y=ymsinω(t-τ)
za as τ urazilo vlnn vzdlenost x, pro kterou plat x=τv
y=ymsinω(t-x/v)
ω=2π/T
=>
y=ymsin2π(t/T-x/λ) - rovnice postupn vlny, y=fce(x,t)

Interference vlnn (skldn)
- nastv v mstech, kde se vlnn pekrvaj
- vsledn kmitav pohyb je dn superpozic jednotl. kmitn

pro jednoduchost se uvažuje vlnn se stejnou frekvenc a vlnovou dlkou
vzdlenost zdroj d - drhov rozdl
fzov rozdl Δφ=2πd/λ
pro d=(2k)λ/2 vznik interferenn maximum
pro d=(2k+1)λ/2 vznik interferenn minimum

Odraz vlnn v ad bod
a) na pevnm konci s opanou fz
b) na volnm konci se stejnou fz

Stojat vlnn
- vznik interferenc postupn a odražen vlny

body mezi uzly kmitaj se stejnou fz, ale s jinou amplitudou (nejvtš amplitudu maj kmitny)
energie se nepenš, pouze se mn z kinetick na potenciln a zpt

Huygensv princip
- plat pro vnn v izotropnm prosted
vlnoplocha - plocha, jejž body kmitaj se stejnou fz

Každ bod vlnoplochy (V1), do nhož dosplo vlnn v uritm okamžiku, mžeme pokldat za zdroj elementrnho vlnn, kter se z nho š v elementrnch vlnoplochch (EV). Vlnoplocha v dalšm asovm okamžiku (V2) je vnjš obalov plocha všech elementrnch vlnoploch.

nahorumenu • Web designed by Petr Novotn © Petr Novotn 2004-2023 [CNW:Counter]