fyzika.petrnovotny.at maturitn tmata z fyziky a jin uiten informace...
dve fyzika.smoula.net
Web je od z 2014 sputn na nov adrese fyzika.petrnovotny.at a optimalizovn pro mobiln telefony

Nestacionrn magnetick pole

Nestacionrn magn. pole je charakterizovno magn. indukc, kter nem konstantn smr nebo velikost
nachz se kolem:
a) permanentnho magnetu, kter je v pohybu
b) pohybujcho se vodie s el. proudem
c) vodie s promnlivm proudem

Elektromagnetick indukce (1831, M. Faraday)
- jev, kdy se mezi konci vodie v magn. poli inukuje el. napt Ui a el. proud Ii

magnetick indukn tok Φ
uvažujme uzavenou kivku o obsahu S

Φ=BScosα
α - hel, kter svr normla plochy s induknmi arami, S - obsah plochy

Faradayv zkon elektromagnetick indukce:
Zmn-li se magn. indukn tok uzavenm vodiem za dobu Δt o ΔΦ, indukuje se ve vodii elektromotoric napt, jehož stedn hodnota je Ui=-ΔΦ/Δt

Indukovan proud
Ii=Ui/R
Lenzv zkon:
Indukovan el. proud v uzavenm obvodu m takov smr, že svm magnetickm polem psob proti zmn magn. ind. toku, kter je jeho pinou.


v plošnm vodii se indukuj viv (Foucaltovy) proudy

Vlastn indukce
- jev, kdy vznik indukovan el. pole ve vodii pi zmn magn. pole, kter vytv proud prochzejc vodiem
v cvce se indukuje napt, kter brn proudu (podle Lenzova zkona)  => na koncch cvky se indukuje napt opan polarity než zdroj  => proud nedoshne okamžit pln hodnoty  => žrovka 2 se rozsvt pozdji než žrovka 1
v cvce se indukuje napt, kter brn proudu (podle Lenzova zkona)
=> na koncch cvky se indukuje Ui opan polarity než zdroj
=> proud nedoshne okamžit pln hodnoty
=> žrovka 2 se rozsvt pozdji než žrovka 1

vlastn magn. pole cvky
- vytv magn. indukn tok, kter je pmomrn proudu v cvce
Φ=LI
L - induknost cvky
Ui=-ΔΦ/Δt=-LΔI/Δt

Pechodn dj
induknost cvky se projevuje pi pechodnm dji, kdy se skokem mn napt v obvodu

I=(Ue+Ui)/R=(Ue-LΔI/Δt)/R

magn. pole cvky m energii Em=½LI2

nahorumenu • Web designed by Petr Novotn © Petr Novotn 2004-2023 [CNW:Counter]