fyzika.petrnovotny.at maturitn tmata z fyziky a jin uiten informace...
dve fyzika.smoula.net
Web je od z 2014 sputn na nov adrese fyzika.petrnovotny.at a optimalizovn pro mobiln telefony

Elektrick proud v ltkch

Veden el.proudu v polovodich

polovodie
- ltky, kter jsou pi nzkch teplotch nevodiv
  nap.: Si, Ge, Se, Te, PbS , CdS, GaAs

vodivost polovodi:
a)vlastn
b)pmsov
    typ N
    typ P

Vlastn vodivost
   zahvnm polovodie se uvoluj nkter elektrony z vazby a zpsobuj zlepšen vodivosti
    generace pr elektron-dra a rekombinace

Pmsov vodivost
  polovodi typu N - pms ptimocnho prvku (P,As,Sb), elektrony majoritn, dry minoritn
  polovodi typu P - pms trojmocnho prvku (Al,B,Ga,In), elektrony minoritn , dry majoritn

Polovodiov dioda
  - soustka s PN pechodem
   
    hradlov vrstva:
      rekombinac zaniknou voln stice s el. nbojem
      vytv se el. pole s intenzitou E, kter m smr z N do P
  zapojen v propustnm smru (P na +) - pi pekonn napt hradlov vrstvy prochz el. proud
  zapojen v zvrnm smru (P na -) - hradlov vrstva se rozš, prochz velmi mal el. proud

voltamprov charakteristika diody :


tranzistor
soustka se 2 PN pechody
E - emitor, B - bze, C - kolektor
tranzistorov jev - zapojen se spolenm emitorem

zesilovac initel tranzistoru β=ΔIC/ΔIB


Veden el. proudu v kapalinch

elektrolyt - kapal. ltka, kter vede el. proud
vodivost zpsobuj voln kladn a zporn ionty

elektrolytick disociace
- rozpad ltky na ionty
na elektrodch odevzdaj ionty svj nboj a mn se na neutrln,
vyluuj se na povrchu elektrod nebo chem. reaguj s materilem elektrod nebo elektrolytem

na katod (K) se vyluuje vodk nebo kov
na anod (A) se vyluuje ltka nebo dochz k rozpouštn elektrody

Faradayovy zkony elektrolzy
1) hmotnost vylouen ltky je pmo mrn nboji, kter prošel elektrolytem
m=AQ=AIt
A - elektrochemick ekvivalent ltky
2) ltkov množstv rznch ltek vylouench pi elektrolze na elektrodch tmž nbojem jsou chemicky ekvivalentn (mohou se navzjem nahradit v chem. slouenin nebo se mohou beze zbytku slouit)

ν - poet elementrnch nboj potebnch k vylouen 1 molekuly
N - poet vylouench molekul
N=Q/(νe)
m0 - hmotnost 1 molekuly
M - molrn hmotnost
m0=M/NA
m - hmotnost vylouen ltky
m=Nm0=MQ/(NAeν)
m=MQ/(Fν)
F - Faradayova konstanta
F=NAe
A=Q/m=M/(Fν)


Veden el. proudu v plynech a ve vakuu
plyny za normlnch podmnek nevodiv
ionizace plynu
- dj, pi nmž se vnjšm zsahem odtrhvaj elektrony z atom
vznikaj: kladn ionty + elektrony, elektrony s atomy vytvo zporn ionty
ioniztory
- prostedky, kter vyvolvaj ionizaci plynu, poskytnou elektronu dostatenou energii k uvolnn (nap. vysok teplota, UV zen, ...)
ionizan energie - nejmen energie potebn k uvolnn elektronu (nap. H2, O2 13,6 eV; Hg 10,4 eV; 1eV=1,602.10-19J)
souasn s ionizac probh rekombinace
pokud je ionizovan plyn mezi dvma nesouhlasnmi elektrodami, prochz jm proud, dochz k el. vboji

elektrick vboj:
a) samostatn
b) nesamostatn (probh jen po dobu psoben ioniztoru)

Voltamprov charakteristika vboje
voltamprov charakteristika vboje
sek 0A
- plat Ohmv zkon
- s rostoucm naptm se zrychluje pohyb iont
sek AB - nasycen proud
- pi UN nesta elektrony rekombinovat
UZ - zpaln napt - ionizace nrazem: elektrony a ionty narž do neutrlnch molekul, maj dostatek kinetick energie k dalš ionizaci, poet iont lavinovit vzrst => samostatn vboj

plazma - vysoce ionizovan plyn v samostatnm vboji

Samostatn vboj v plynu
- ve vbojovch trubicch
- charakter zvis na chem. složen plynu, teplot, materilu elektrod, tlaku plynu, vzdlenosti elektrod
- el. vboj je doprovzen svtelnmi a zvukovmi jevy

za atmosfrickho tlaku probh:
a) obloukov vboj - siln proud, vysok teplota (1000K) (obloukov sven, vysokotlak osvtlovac vbojky: Na - žlut, Xe - modr, Hg - UV)
b) jiskrov vboj - krtkodob, tlak dov MPa, teplota 105K (blesk)
c) korna - v blzkosti drt, hrot, hran s vysokm potencilem (ztrty na veden velmi vysokho napt)

za snženho tlaku probh:
doutnav vboj
doutnav vboj
využit:
doutnavky (jen katodov svtlo) - kontroln svtla s nzkou spotebou
reklamn trubice
zivky (anodov sloupec) - vpary Hg => UV zen - pi nrazu na oxid kovu na vnit. stran trubice se vyz svteln zen

nahorumenu • Web designed by Petr Novotn © Petr Novotn 2004-2023 [CNW:Counter]